UPMRaflatac

Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa produktu

 

Znajdź informacje na temat zgodności z odpowiednimi przepisami. 

Europa

Deklaracja łączna

 

Rozporządzenie REACH - Lista substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)

 

Deklaracja zgodności