Partnerstwa i współpraca

Zrównoważony rozwój wymaga współpracy Współpracujemy z wieloma organizacjami, by wspólnie stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Partnerzy w zakresie zrównoważonego rozwoju — 
Wspólne projekty i walidacja firm zewnętrznych 

Aktywnie opracowujemy nowe rozwiązania, które przyspieszają przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego i zrównoważone wykorzystanie materiałów odnawialnych. Ale nie możemy tego wszystkiego robić samodzielnie. 

Nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami, które podzielają naszą wizję bardziej cyrkulacyjnej gospodarki przyszłości. Nasi partnerzy pełnią rolę globalnych ekspertów w określonym obszarze zrównoważonego rozwoju, oferując wytyczne i certyfikaty, które pozwalają nam potwierdzić nasz poziom zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej. Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie różnorodnych projektów, począwszy od udostępniania danych, po opracowywanie nowych klejów, umożliwiających recykling, i wiele więcej. 

 
 

Fundacja Ellen MacArthur Foundation 

Dołączyliśmy do globalnej inicjatywy zaangażowania w działania Fundacji Ellen MacArthur w zakresie Nowej Gospodarki Tworzyw Sztucznych jako jedna z setek organizacji, wśród których jest wielu największych producentów opakowań na świecie. 

W ramach tego ruchu podjęliśmy sześć konkretnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak np. opakowania produkowane w 100% ze zrównoważonych tworzyw sztucznych, 100% recyklingu podkładów etykietowych i w 100% zrównoważona produkcja z wykorzystaniem tworzyw sztucznych.

Odwiedź stronę internetową Fundacji Ellen MacArthur

 
 

upmr-RecyClass-Logo-wide.png

RecyClass  to inicjatywa międzybranżowa, której celem jest zwiększenie zakresu recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w celu poprawy możliwości ich przetwarzania i jakości recyklingu. Dzięki naukowemu podejściu RecyClass zwiększa i ocenia możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych poprzez opracowywanie metodologii i wytycznych niezbędnych do określenia możliwości recyklingu opakowań.

Firma UPM Raflatac współpracuje z innymi podmiotami z branży, stanowiącymi różnorodne ogniwa wzdłuż całego łańcucha wartości, by wspierać recykling opakowań z tworzyw sztucznych wśród konsumentów. Nasza współpraca w ramach RecyClass obejmuje opracowywanie Protokołów Oceny Recyklingu i testy naukowe innowacyjnych materiałów, które stanowią podstawę dla wytycznych do projektowania z myślą o recyklingu i dla bezpłatnego narzędzia online. Niektóre z naszych pionierskich technologii produktowych SmartCircle zostały już zatwierdzone przez RecyClass jako zgodne z obecnymi Europejskimi Standardami Recyklingu. Naszym celem jest uzyskanie aprobaty RecyClass dla całej gamy produktów SmartCircle.

 
 

upmr-Member-of-SPC.png

Sustainable Packaging Coalition (SPC) to koalicja współpracy opartej na członkostwie, która wierzy w siłę branży, zmierzającą do uczynienia opakowań bardziej przyjaznymi dla środowiska. SPC to wiodący głos dotyczący opakowań przyjaznych środowisku i wyraz pasji w dziedzinie tworzenia opakowań, które są przyjazne dla ludzi i środowiska. Zadaniem tej koalicji jest połączenie stron zainteresowanych zrównoważonym rozwojem opakowaniami w celu przyspieszenia ulepszeń oraz zapewnienia rzetelnej reprezentacji w kwestiach związanych z przyjaznym środowisku opakowalnictwem. ​ 
 
Dzięki współpracy z SPC wprowadzamy innowacje i ulepszamy systemy opakowań, zajmując wiodącą pozycję w zakresie pozytywnych zmian i oferując specjalistyczną wiedzę branżową zorientowaną na pokonywanie wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju. 

How2Recycle

Różnice w lokalnych programach recyklingu, przekazywanie nieprecyzyjnych informacji na temat recyklingu oraz różnice w oznakowaniu sprawiają, że zdobywanie rzetelnej wiedzy na ten temat staje się coraz trudniejsze. Poprzez udział w How2Recycle dążymy do zwiększenia dokładności recyklingu poprzez promowanie ustandaryzowanego systemu etykietowania,zawierającego wyraźne instrukcje dotyczące recyklingu.

 
 

uprm-WWF-2022-panda.jpg

UPM Raflatac i WWF Polska wspólnie budują lepszą przyszłość bez paliw kopalnych. Obecna współpraca koncentruje się na promowaniu gospodarki obiegu zamkniętego poprzez zarządzanie odpadami i zrównoważonej gospodarki leśnej przy jednoczesnym angażowaniu wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy UPM Raflatac. 
 
Inicjatywa na rzecz gospodarki odpadami ma na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych niepochodzących z recyklingu poprzez zmiany legislacyjne, współpracę z przedsiębiorstwami oraz edukowanie polskich konsumentów w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian. Inicjatywa na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej opiera się na tworzeniu bazy wiedzy wraz z kluczowymi podmiotami, opracowywaniu wytycznych w sprawie ochrony różnorodności biologicznej, zalesiania wspierającego pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery oraz ocenie potencjału odtworzenia zdegradowanych ekosystemów. 
 
Firma UPM Raflatac posiada w Polsce dwie fabryki zatrudniające 635 osób. Współpraca między UPM Raflatac i WWF Poland rozpoczęła się w 2012 roku. 

 
 

upmr-APR-Champion-Logo.png

Association of Plastic Recyclers (APR) jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym reprezentującym przemysł recyklingu tworzyw sztucznych. Firmy należące do APR z powodzeniem angażują się w recykling tworzyw sztucznych. Członkami są podmioty z całego przemysłu, a dzięki udziałowi firmy członkowskie APR kształtują przyszłość naszej branży. 
 
Jako zdobywca tytułu APR Demand Champion, jesteśmy od 2018 r. zaangażowani w promowanie cyrkularnych rozwiązań opakowaniowych i włączanie do naszych produktów materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego, a także w zapewnianie najwyższego poziomu recyklingu naszych produktów. 

 
 

upmr-us-plastics-pact-Activator-wide.png

USA Plastics Pact to konsorcjum oparte na współpracy i rozwiązywaniu problemów, prowadzone przez The Recycling Partnership i World Wildlife Fund. Powstało ono w ramach globalnej sieci Plastics Pact Fundacji Ellen MacArthur, w celu zjednoczenia publicznych i prywatnych interesariuszy w całym łańcuchu wartości tworzyw sztucznych, by wspólnie stworzyć rozwiązania prowadzące do wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych w Stanach Zjednoczonych. 

Zgodnie z wizją gospodarki obiegu zamkniętego Fundacji Ellen MacArthur dla tworzyw sztucznych w USA Plastics Pact zrzesza organizacje i innych interesariuszy na rzecz wsólnej pracy w obszarze skalowalnych rozwiązań, dostosowanych do unikalnych potrzeb i wyzwań gospodarki Stanów Zjednoczonych poprzez dzielenie się wiedzą i skoordynowane działania. Oprócz aktywnej współpracy w obszarze czterech filarów planu działania do roku 2025 (USPP 2025), firma UPM Raflatac współpracuje z USPP w obszarze opracowania listy Problematycznych Materiałów, które mają zostać wyeliminowane do 2025 r. 

 
 

upmr-petcore-transparent.png

PET to najczęściej poddawane recyklingowi tworzywo sztuczne w Europie. Petcore Europe to stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, reprezentujące cały cykl eksploatacji PET w Europie, od produkcji PET po tworzenie opakowań i recykling oraz inne powiązane działania. Organizacja Petcore współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju PET i uznania go za preferowany materiał opakowaniowy, a także w celu dalszego zwiększenia zbiórki i recyklingu pokonsumpcyjnego materiałów PET.

Firma UPM Raflatac pełni wiele ról w łańcuchu wartości PET — jako użytkownik i dostawca materiałów — dzięki czemu współpraca z innymi interesariuszami w łańcuchu wartości ma kluczowe znaczenie i podkreśla wpływ firmy UPM Raflatac na cykl zbierania i recyklingu materiałów PET. 

 
 

upmr-INGEDE-Logo-wide.png

Zwiększenie możliwości recyklingu było kluczowym celem, gdy firmy UPM Raflatac, UPM Communication Papers i Central European Research Centre firmy UPM połączyły siły z międzynarodowym stowarzyszeniem INGEDE (International Association of the Deinking Industry.

W ramach tej współpracy opracowaliśmy nowy, sprzyjający recyklingowi klej, dzięki któremu etykiety nie będą już problemem w procesie recyklingu papieru. 

 
 

upmr-celab-logo-wide.png

Organizacja CELAB – Toward a Circular Economy for Labels – zajmuje się budowaniem zrównoważonego sektora etykiet samoprzylepnych. Wspólnie zapewniamy większą cyrkularność naszych produktów poprzez ulepszenie i promowanie recyklingu etykietowych odpadów ażurowych i podkładowych na całym świecie.

Firma UPM Raflatac odgrywa rolę jednego z kluczowych współpracowników w organizacji CELAB, której celem jest zwiększenie wydajności recyklingu etykietowych odpadów ażurowych i podkładowych w branży etykiet samoprzylepnych, wnosząc ponad dziesięć lat doświadczenia. Nasza usługa recyklingu RafCycle i związany z nią zakres obsługi są nieustannie rozwijane od ponad 10 lat. Nadaje ona drugie życie odpadom etykietowym, które zyskują możiwość ponownego zastowania jako materiał podkładowy, papier wierzchni, papier do czasopism lub materiał kompozytowy.