Zobacz nasze deklaracje

W poniższej deklaracji łącznej znajdziesz informacje dotyczące zgodności surowców, półproduktów i gotowych produktów etykietowych z europejskimi wymaganiami dla tej branży. Skorzystaj z poniższego linku, aby przeczytać nasze deklaracje w formie jednego dokumentu: 

 UPM Raflatac combined statements

Deklaracja łączna obejmuje następujące zagadnienia:

 • Aminy aromatyczne
 • Azbest
 • Biocydy
 • Bisfenol A (BPA), Bisphenol S (BPS)
 • 2009/251/WE, Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie stosowania fumaranu dimetylu (DMF)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 w sprawie ograniczenia stosowania pewnych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Formaldehyd
 • Zawartość ciężkich metali
 • Substancje niszczące warstwę ozonową
 • Europejskie normy EN 13427–13432 dotyczące odpadów po opakowaniach
 • Ftalany
 • PVC
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
 • Materiały pochodzące z recyklingu
 • Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów